Όροι & Προϋποθέσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του regina-dell-acqua.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τµήµατος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από  την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας  Προσωπικών ∆εδοµένων, τα Π. ∆. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαµβανοµένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και µη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά µε τα  ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχομένη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τµήµατος.  Σε κάθε περίπτωση το regina-dell-acqua.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και µμέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε  συμφωνεί µε τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τµήµα οφείλει να µη χρησιμοποιεί
τις υπηρεσίες του regina-dell-acqua.com.

Παραγγελίες µέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του regina-dell-acqua.com.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία :
Ονοµατεπώνυµο - Επωνυμία Επιχείρησης - ∆ιεύθυνση φυσικού προσώπου - Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - ΑΦΜ - ∆ΟΥ –  Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Τα  ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του regina-dell-acqua.com. Το regina-dell-acqua.com.gr µπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των  αποκτούµενων αγαθών και υπηρεσιών µέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να µη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη/χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας
Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση αγαθών / υπηρεσιών του regina-dell-acqua.com χρεώνεται µόνο για µία φορά και µόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν µμπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν  άλλο σκοπό.
Το regina-dell-acqua.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του regina-dell-acqua.com (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του regina-dell-acqua.com, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του regina-dell-acqua.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Ο επισκέπτης / χρήστης του regina-dell-acqua.com μπορεί να ρυθμίσει τον διακοµιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση.

Links to other sites ("Δεσμοί")
Το regina-dell-acqua.com περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το regina-dell-acqua.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Το regina-dell-acqua.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα µμεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγω µε την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και µόνο αρχές. Το regina-dell-acqua.com διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης µμπορεί να επικοινωνήσει µε το αρμόδιο τµήµα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του regina-dell-acqua.com που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του regina-dell-acqua.com µόνο µε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το regina-dell-acqua.com διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
Το regina-dell-acqua.com και ειδικότερα το τµήµα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών - πληροφοριών του .

Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας...

Read more
Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας...

Read more